Stadgar

Stadgar

För

Akademiska sjukhusets pensionärsklubb
Bildades 31 maj 1989

Stadgarna antagna den 29 aug 1989
Reviderade den 16 februari 2011


§ 1.  Namn.             Akademiska sjukhusets Pensionärsklubb

§ 2. Säte.                Klubben har sitt säte i Uppsala.

§ 3. Ändamål.          Klubbens ändamål är att:

  • Bevaka, stimulera och tillvarata medlemmarnas intresse i pensionsfrågor.
  • Vara ett kontaktorgan till sjukhusledningen, ge och erhålla information i frågor som ar angelägna för pensionärer eller blivande pensionärer.
  • Genom olika arrangemang verka för gemenskap och samhörighet medlemmar emellan, samt främja medlemmarnas studie- och fritidsintressen.
  • Handlägga frågor av gemensamt intresse för medlemmarna


§ 4. Räkenskapsår.  Klubbens räkenskapsår är tiden 1 jan. — 31 dec.


§ 5. Firmatecknare. Klubbens firma tecknas av två styrelseledamöter (i första hand 

                            ordförande och kassör) gemensamt eller var för sig.


§ 6. Verksamhet.    Verksamheten bedrivs genom minst fyra medlemsträffar samt ett     

                            årsmöte per år, föreläsningar, resor, studiebesök, teaterbesök, 

                            studieverksamhet, motionsverksamhet, kurser.


§ 7. Medlemskap.  Rätt till medlemskap i klubben har alla kategorier av arbetstagare vid 

                          Akademiska sjukhuset med olika pensionsformer efter skriftlig anmälan.


§ 8. Medlemskap.  Medlemskap i klubben är avgiftsfritt. för klubbens verksamhet och

                          funktion ställer Akademiska sjukhuset ekonomiska medel, klubblokal och

                          administrativ utrustning till klubbens förfogande. Vid visa anordnade 

                          aktiviteter kan deltagande medlem få betala en självkostnadsbaserad

                          avgift.


§ 9. Beslut.          Beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


§ 10. Årsmöte.      Klubbens årsmöte äger rum under årets första kvartal.

                          Inbjudan till årsmöte och extra årsmöte skall ske skriftligt minst tre veckor 

                          före mötet.


                         Ärenden som medlem önskar uppta till behandling skall skriftligt anmälas 

                         till styrelsen senast två veckor före mötet.


                         Alla registrerade medlemmar har rösträtt.

                         Vid öppen omröstning fordras enkel majoritet för beslut. Vid lika röstetal 

                         gäller den mening ordförande biträder. Sluten omröstning kan ske om 

                         någon så påfordrar. Vid lika röstetal företas lottning.


                         Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:


                         1. Mötets öppnande.

                         2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

                         3. Fastställande av dagordning.

                         4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

                         5. Val av två justerare att jämte ordf. justera protokollet.

                         6. Styrelsens verksamhetsberättelse från föregående år.

                         7. Ekonomisk berättelse från föregående år.

                         8. Revisionsberättelse.

                         9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

                        10. Val av styrelseordförande på ett år.

                         11. Val av styrelseledamöter på två år.

                        12. Val av två revisorer med ersättare på ett år.

                        13. Val av valberedning på ett år.

                        14. Styrelsemedelande.


                        15. Anmälda frågor.

                        16. Mötets avslutande.


§ 11. Extra årsmöte. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte när den finner det 

                            erforderligt, eller då minst häIften av medlemmarna gjort skriftlig 

                            framställan därom.

 

§.12 Styrelse.          Klubbens verksamhet leds av en vid årsmötet vald styrelse. Ordförande 

                            väljs på ett år. Övriga väIjs växelvis fyra plus fyra på två år . Inom

                            styrelsen utses vice ordförande, sekreterare,

                            vice sekreterare, kassör, motionsansvarig, studieansvarig samt  

                            ledamöter i arbetsgrupper.

                           Det åligger styrelsen att:

  •                            Ansvara och förvalta klubbens medel.
  •                           Verkställa av årsmötet fattade beslut.
  •                           Planera och leda arbetet inom klubben, förbereda och kalla til

                                  möten.

                           Vald styrelseledamot är skyldig att deltaga i styrelsemöten och utskick                                 av medlemsbrev mm. samt i möjligaste mån delta i medlemsträffar och                               andra aktiviteter i klubbens regi.


                           Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är

                           närvarande

                           Beslut fattas med enkel majoritet.


§ 13. Stadgeändring. För ändring eller tillägg av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte       

                                med minst 2/3 av antalet avgivna röster.


 

§. 14 Upplösning.   Beslut om klubbens upplösning fattas på samma sätt som vid 

                            stadgeändring.

                            Klubbens handlingar och eventuella tillgångar skall tillfalla Akademiska 

                            sjukhuset och skall användas till trivselsammankomster för personalen.